Dziś jest: sobota, 24 lutego 2024r. Godzina: 07:34 Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Pogoda

Luty 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera.
Wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Zapisz.

Pole wymagane

Zadaj pytanie Wójtowi

Jakub Danielewicz

wójt Gminy Unisław

Lista pytań

A A A INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195 ).
 1. Stypendia szkolne przysługują:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział z zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Unisław.
STYPENDIUM SZKOLNE
 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie a w szczególności z rodzin:
 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł.
 2. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Unisław, stypendium szkolne udziela się w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
 • zajęcia z języka obcego
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
2) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym m.in. takiej jak:
 • podręczników szkolnych,
 • książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,
 • tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego,
 • stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,
 • komputera i oprogramowania,
 • sprzętu muzycznego,
 • abonamentu internetowego,
 • mebli edukacyjnych ( np. biurko, krzesło ),
 • innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.
4) W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( bilety miesięczne, wyżywienie ).
 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych       i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
                                               ZASIŁEK SZKOLNY
 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności: pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 590 zł. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 1. Druk wniosku dostępny będzie w GOPS Unisław.
 2. Wnioski składa się na odpowiednim druku.
 3. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 4. Termin składania wniosków:
 • Dla uczniów szkół do 15 września 2016 r.
 • Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2016 r.
 
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
 
 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami ( np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp. ) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
 4. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne     lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
         OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU
 
Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się we wniosku    o przyznanie stypendium szkolnego w objaśnieniach oraz w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. Zm.)
 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
 
Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:
OSOBA PRACUJĄCA
 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
OSOBA BEZROBOTNA
 1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ OPS-U
 1. Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE
 • Odcinek emerytury / renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu                   emerytury / renty.
OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny                  w wysokości 288 zł. Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.
OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY
 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów                        lub zaświadczenia komornika.
OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA
 • Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE
 • Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu.
 • Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy.
Do dochodu nie wliczamy:  świadczenia z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.