Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024r. Godzina: 03:40 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Pogoda

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera.
Wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Zapisz.

Pole wymagane

Zadaj pytanie Wójtowi

Jakub Danielewicz

wójt Gminy Unisław

Lista pytań

A A A Regulamin

Orlik


Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu.

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, zwanego dalej Kompleksem Sportowym.

2. Administratorem Kompleksu Sportowego, zwanym dalej Administratorem  jest Zespół Szkół w Unisławiu.

3. Przedstawicielem Administratora na terenie Kompleksu Sportowego jest Animator.

4. Kompleks Sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

5. Korzystający z Kompleksu Sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do stosowania się do uwag Animatora.

6. Kompleks Sportowy objęty jest ciągłym monitoringiem.

7. Korzystanie z Kompleksu Sportowego jest bezpłatne.

8. Kompleks Sportowy czynny jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godz. otwarcia obiektu 8:00 – 21:00). Harmonogram zajęć ustala i na bieżąco koordynuje Administrator Kompleksu Sportowego w porozumieniu z Animatorem.

9. Kompleks Sportowy dostępny jest:

a) podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Unisław w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu  z Animatorem; uczniowie korzystają z Kompleksu Sportowego na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy;

b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godziny 16:00 w dni powszednie, oraz od godz. 13:00 w soboty i niedziele. Dostępność boisk dla klubów sportowych oraz zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu;

c) boiska czynne są najpóźniej do godz. 21:00.

10. Dopuszcza się możliwość jednorazowej rezerwacji korzystania z boisk. Harmonogram rezerwacji prowadzi Animator.

11. Dopuszcza się możliwość ograniczenia lub odwołania korzystania z Kompleksu Sportowego podczas remontów, napraw, konserwacji, oraz w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych (decyzję podejmuje Animator).

12. Osoby korzystające z Kompleksu Sportowego obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez Animatora.

13. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać z Kompleksu Sportowego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

14. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać po zmroku z Kompleksu Sportowego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na Kompleksie Sportowym należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

16. Warunkiem korzystania z Kompleksu Sportowego jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego. Zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich korkach z tworzywa sztucznego, metalowych, aluminiowych, oraz „kolców”.

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się:

a) korzystania z Kompleksu Sportowego bez zgody Animatora;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

i) wprowadzania zwierząt;

j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

18. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z Kompleksu Sportowego oraz przestrzegania niniejszego regulaminu podejmuje Animator, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

c) nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego.

19. Zasady korzystania z Kompleksu Sportowego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Unisław:

a) Kluby Sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Unisław mogą nieodpłatnie korzystać z Kompleksu Sportowego do celów treningowych po uprzedniej rezerwacji u Animatora;

b) każdy Klub Sportowy z terenu Gminy Unisław może korzystać z Kompleksu Sportowego na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Animatorem na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;

c) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) drugie boisko (np. wielofunkcyjne) jest ogólnodostępne.

20. Osoby prowadzące zajęcia winny sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany do zajęć i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Animatorowi lub Administratorowi.

21. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za sprzęt, bezpieczeństwo  ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty, i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników zgubione lub skradzione na terenie Kompleksu Sportowego.

23. Użytkownicy, którzy dokonali uszkodzeń lub zniszczeń elementów Kompleksu Sportowego  lub jego wyposażenia, zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. W przypadku osób niepełnoletnich za zniszczenia i uszkodzenia odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego  stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

25. Wszystkich korzystających z Kompleksu Sportowego obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie Kompleksu Sportowego oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

____________________________________

Regulamin do pobrania

Regulamin ORLIKA

Regulamin ORLIKA